هواساز صنعتی

طراحی و ساخت انواع هواسازهای صنعتی
    باتوجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی وصنایع، نیازبه تولید محصولات سرمایش و گرمایش متناسب با صنایع و تولیدات کارخانه های  مختلف از پیش بیشتر میباشد.
طراحی و ساخت انواع هواساز هایژنیک جهت صنایع دارویی،صنایع غذایی،صنایع الکترونیک و...
طراحی و ساخت انواع هواساز پروژه های تجاری و مراکز خرید.