مرکز تجاری آناتای 2 (شهرگنبد)

دریافت اطلاعات
پروژه مجتمع تجاری اداری آناتای ۲
آدرس : استان گلستان - شهرستان گنبد
کارفرما : آقای آخوندی ( شرکت دایان )